top of page
  • Writer's pictureKampol V

งานวิจัย การศึกษาวิเคราะห์โรคและสมุนไพรจากคัมภีร์จรกสัมหิตา

ผมเจองานวิจัยฉบับหนึ่งของม.ศิลปกากร

ถึงแม้ว่าจะเป็นงานของที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดี

แต่มีความน่าสนใจมากในมุมของอายุรเวท

เป็นงานวิจัยโดย ดร. อุเทน วงศ์สถิตย์

โดยการแปลและวิเคราะห์บางส่วนของคัมภีร์จรกสัมหิตา

คัมภีร์จรกสัมหิตาเป็นคัมภีร์หลักของศาสตร์อายุเวทที่ผมได้เคยนำเสนอในโพสต์ก่อนหน้านี้

คัมภีร์นี้แต่งด้วยภาษาสันสกฤต

ชื่องานวิจัย: การศึกษาวิเคราะห์โรคและพืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตา

ผมเห็นว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ

เลยเอามาแชร์กัน โหลดได้ตามลิงค์ต้นทาง


อาจารย์เคยบรรยายเกี่ยวกับในงานสัมนาน “เอกสารโบราณตํารายา: สารัตถะและภูมิปัญญาในการรักษา”

ผมเห็นว่าน่าสนใจ เลยรวบรวมมาลงให้ในโพสต์นี้เลย


รวมการบรรยยายในหัวข้อ

“เอกสารโบราณตํารายา: สารัตถะและภูมิปัญญาในการรักษา”

วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น


ตอนที่ 1/3: อายุรเวทอินเดียกับแพทย์แผนไทย

บรรยายโดย: อ.ดร. อุเทน วงสถิตย์

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร


ตอนที่ 2/3: สํานวนภาษาจากตํารายาและแพทย์แผนไทย

บรรยายโดย: นายดอกรัก พยัคศรี

นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร


ตอนที่ 3/3: การบูรณาการเอกสารโบราณตํารายากับแพทย์แผนไทยประยุกต์

บรรยายโดย: อ.ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม

อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(แค่เอาสารบัญและแนวคิดของคัมภีร์มาแปลก็น่าสนใจแล้ว)


เรียบเรียงโดย #หมอแผน #อิเล็กตรอโบราณ

8 views0 comments

Commenti


bottom of page