top of page

คอร์ส ออนไลน์
ศาสตร์อายุรเวทและการแพทย์แผนไทย

What We Provide

คอร์ส
ทฤษฎีของการจับชีพจรตามศาสตร์อายุรเวท

คอร์ส ทฤษฎีธาตุเพื่อการวิเคราะห์โรค และตำรับยาสมุนไพร

ElementTheory_course_20231128.jpg
bottom of page